AUKČNÝ PORTÁL MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

Naša spoločnosť sa od roku 2001 venuje nákupu, predaju a sprostredkovaniu jazdených motorových vozidiel v rámci Európy. Do portfólia našich služieb sme zaradili aukčný portál AUTOAUKCIE.EU, prostredníctvom ktorého do automobilového sveta konečne prinášame možnosť nákupu a predaja motorových vozidiel za reálne ceny.

najbližšia
otvorená aukcia:

pripravujeme
najbližšia
uzavretá aukcia:

pripravujeme
vyhľadávanie
OK
(zadajte značku alebo model)
 
* POVINNÉ ÚDAJE PRE OSOBY AJ FIRMY
Login: *
(3 - 15 znakov, iba čísla a písmená)
Heslo: *
(3 - 15 znakov, iba čísla a písmená)
Heslo (potvrdiť): *
 
Registračný kód:
Kontaktná osoba: *
Dátum narodenia:
(povinné iba pre súkromné osoby, v tvare dd.mm.yyyy)
Rodné číslo:
(povinné iba pre súkromné osoby)
Číslo OP:
(povinné iba pre súkromné osoby)
Telefón:
Mobil:*
Mobil (2):
Fax:
E-mail: *
 

POŠTOVÁ ADRESA

Adresa: *
PSČ: *
Mesto: *
Štát: *
 Slovenská republika    Česká republika

TÚTO ČASŤ VYPLNIA LEN FIRMY

* POVINNÉ ÚDAJE PRE FIRMY
Názov spoločnosti:*
IČO:*
DIČ:*
IČ DPH:
 

FAKTURAČNÁ ADRESA

(vyplňujte iba je fakturačná adresa iná ako poštová)
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Štát:
 Slovenská republika    Česká republika
Poznámky:
*
Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Prevádzkovateľ na stránke www.autoaukcie.eu zhromažďuje a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov starostlivo tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Údaje zadávané užívateľom pri registrácii považuje za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom.
Želám si zasielať akcie a novinky na uvedenú e-mailovú adresu.
Všeobecné podmienky ( ďalej len „VP“ ) AUTOAUKCIE.EU pre predaj, nákup a sprostredkovanie motorových vozidiel prostredníctvom internetovej aukcie.

1. Základné pojmy
1.1.         Pod "AUTOAUKCIE.EU" sa rozumie Peter Dudák, Rulandská 8, 902 01 Pezinok, IČO:400 466 21. AUTOAUKCIE.EU sú oprávnené podnikať v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel. Taktiež v oblasti sprostredkovania motorových vozidiel s právom vystavovania kúpnych zmlúv za majiteľov vozidiel ponúkaných na internetovej aukcii.

1.2.         Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba..

1.3.         Pod "motorovým vozidlom" sa rozumie jazdené ( ojazdené ) motorové vozidlo určené k prevádzke na pozemných komunikáciách umiestnené v internetovej aukcii na portáli AUTOAUKCIE.EU. Motorové vozidlo môže parkovať v areáli AUTOAUKCIE.EU alebo u dodávateľa.

1.4.         Pod "užívateľom" sa rozumie subjekt registrovaný v databáze AUTOAUKCIE.EU, ktorý má záujem kúpiť jedno alebo viac motorových vozidiel, ktoré sú alebo budú ponúkané v internetovej aukcii na www.autoaukcie.eu.

1.5.         Pod "internetovou aukciou" sa rozumie postup AUTOAUKCIE.EU pri ponukách motorových vozidiel určené k predaju užívateľom, ktorí nie sú spotrebitelia, pri podávaní návrhov kúpnych zmlúv užívateľmi a výberu kupujúcich zo strany AUTOAUKCIE.EU. Internetová aukcia prebieha na portáli www.autoaukcie.eu. Na hlavnej (úvodnej) stránke je zobrazený aktuálny čas. V časti Aukcie je pri každom konkrétnej aukcií zobrazený dátum a čas od kedy a do kedy bude aukcia prebiehať a akú vyvolávaciu cenu motorové vozidlo má. Aukcia sa skončí najskôr uplynutím doby aukcie a najneskôr presne 4 minúty po zadaní poslednej cenovej ponuky. Pri kontrole času sa aukcia riadi serverovým časom zobrazeným na hlavnej ( úvodnej ) stránke.

1.6.         Pod "prihodiť“ sa rozumie cena, ktorú užívateľ v rámci aukcie ponúkol ako navýšenie k aktuálnej cene motorového vozidla za kúpu motorového vozidla.
1.7.         Pod "aktuálnou cenou vozidla“ sa rozumie cena, ktorá je počas danej doby aktuálna. Cena sa môže neustále meniť počas priebehu aukcie. Cena sa mení na základe prihodenia cien užívateľov.
1.8.         Pod "garantovanou cenou vozidla“ sa rozumie cena, ktorá je garantovaná zo strany dodávateľa. Predaj motorového vozidla za garantovanú cenu znamená, že užívateľ pri dražení dosiahol cenu, kedy by dodávateľ mal predať motorové vozidlo za uvedenú cenu.  Každé vozidlo podlieha schvaľovaniu dodávateľom.
1.9.    Pod "negarantovanou cenou vozidla“ sa rozumie cena, ktorá je negarantovaná zo strany dodávateľa. Predaj motorového vozidla za negarantovanú cenu znamená, že dodávateľ nestanovil hranicu predajnosti vozidla a preto ponúknutá cena bude dodávateľovi zaslaná. Dodávateľ má 3 dni na schválenie alebo neschválenie predaja motorového vozidla za vydraženú cenu. V prípade, že dodávateľ ponúknutú cenu neakceptuje, vozidlo nebude predané a spravidla sa v aukcii objaví znova. Každé vozidlo podlieha schvaľovaniu dodávateľom.

1.10.       Pod “administratívnym poplatkom“ sa rozumie sprostredkovateľský poplatok za poskytnutú službu AUTOAUKCIE.EU  vo výške podľa aktuálneho platného cenníka prístupného na portáli stránke www.autoaukcie.eu.


2. Návrh kúpnej zmluvy

2.1.         Pokiaľ je pred prístupovými údajmi (  login a heslom ) užívateľa, pri konkrétnom vozidle ponúkaného v internetovej aukcii zadaná cenová ponuka ( prihodenie ceny na konkrétne motorové vozidlo ), tak sa má zato, že dotknutý užívateľ predložil AUTOAUKCIE.EU  v okamžiku takéhoto zadania návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej sa zaväzuje motorové vozidlo od AUTOAUKCIE.EU za navrhnutú cenu podľa týchto VP odkúpiť. Užívateľ je viazaný svojou predloženou ponukou a je oprávnený kedykoľvek do ukončenia aukcie ponúknutú cenu zvýšiť. Cenová ponuka sa už nedá zobrať späť ( resp. nedá sa znížiť ).

2.2.         Predmetom návrhu kúpnej zmluvy je motorové vozidlo so všetkými súčasťami a príslušenstvom v stave, v akom existuje  v okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane všetkých prípadných zjavných či skrytých vád alebo chýb. Kupujúci prehlasuje, že vozidlo videl a kupuje ho v takom stave, v akom bolo počas jeho osobnej prehliadky alebo podľa zobrazenia motorového vozidla počas aktuálnej aukcie na portáli www.autoaukcie.eu. AUTOAUKCIE.EU umožňujú a odporúčajú osobnú prehliadku každého ponúkaného motorového vozidla. Je na užívateľovi, či danú osobnú prehliadku vykoná alebo nie.  AUTOAUKCIE.EU nezodpovedajú za následky z nevykonania osobnej prehliadky motorového vozidla užívateľom . Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom predaja sú použité motorové vozidlá, AUTOAUKCIE.EU ako sprostredkovateľ neposkytuje žiadnu záruku na motorové vozidlá s výnimkou prípadne trvajúcich záruk poskytovaných na motorové vozidlo výrobcom alebo predajcom. Kupujúci súhlasí s tým, aby posúdenie opodstatnenosti prípadnej reklamácie motorového vozidla voči predávajúcemu vykonala spoločnosť AUTOAUKCIE.EU vo forme arbitráže a následne určila postup, akým bude reklamácia vybavená, pričom sa zaväzuje akceptovať spôsob vybavenia reklamácie určený AUTOAUKCIE.EU.
2.3.         Kupujúci vyhlasuje, že sa s vozidlom oboznámil a to predovšetkým s jeho technickým stavom a toto zakliknutím "prihodiť" akceptuje ( užívateľovi je to povolené iba v prípade, že sa prihlásil pod svojím login a heslom ) . Kupujúci ďalej súhlasí s tým, že zakliknutím "prihodiť" odsúhlasil, že sa skutočný stav vozidla zjavne nelíši od stavu popísaného na www.autoaukcie.eu.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.         Nový užívateľ je povinný vyplniť registračný formulár a odsúhlasiť znenie VP. Po overení údajov sa  bude umožnená aktivácia konta na portáli www.autoaukcie.eu . Až po aktivácií konta na portáli AUTOAUKCIE.EU bude užívateľovi umožnený  prístup do internetovej aukcie na portáli www.autoaukcie.eu.

3.2.         AUTOAUKCIE.EU bez zbytočného odkladu, maximálne do troch pracovných dní po uplynutí termínu pre zadávanie cenových ponúk, teda po ukončení aukcie rozhodne, či uzatvorí kúpnu zmluvu s užívateľom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku alebo či motorové vozidlo na základe predložených ponúk z dôvodu nízkych predložených cien nepredá ( negarantovaná cena ). V takomto prípade môže AUTOAUKCIE.EU vozidlo zaradiť do novej internetovej aukcie či naložiť s ním inak.

3.3.         Kúpna zmluva ohľadom konkrétneho motorového vozidla je uzatvorená momentom, kedy AUTOAUKCIE.EU potvrdí telefonicky alebo elektronickou poštou kupujúcemu (užívateľovi) akceptáciu jeho ponuky a následne s ním podpíše písomnú kúpnu zmluvu a preberací protokol, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je protokol o stave vozidla.

3.4.         Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vozidla ( cena, za ktorú bolo motorové vozidlo vydražené ) a poplatok za kúpu vozidla ( administratívny poplatok ) na základe dvoch faktúr vystavených AUTOAUKCIE.EU do troch pracovných dní od jej doručenia. Administratívny poplatok poplatok je vždy fakturovaný podľa platného Cenníka pre FO alebo PO a zahŕňa odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Za doručenie faktúry sa považuje aj jej doručenie osobne, poštou, e-mailom alebo aj faxom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoj záväzok k úhrade kúpnej ceny či jej časti proti akémukoľvek záväzku AUTOAUKCIE.EU voči kupujúcemu. V prípade neuhradenia kúpnej ceny alebo spracovateľského poplatku bude kupujúcemu zastavená možnosť prihlasovania sa a nakupovania na portáli www.autoaukcie.eu. Taktiež mu nebude odovzdané ani odhlásené vydražené predmetné vozidlo. 

3.5.         Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza na kupujúceho v okamžiku prevzatia motorového vozidla, na základe ktorého bude medzi stranami podpísaný preberací protokol. Vlastnícke právo k motorovému vozidlu prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia celej kúpnej ceny motorového vozidla a spracovateľského poplatku za vozidlo.

3.6.         AUTOAUKCIE.EU odovzdá vozidlo vrátane všetkých jeho súčastí aj s príslušenstvom, technickým preukazom a ostatnými dokladmi, potrebnými k prevedeniu zmien v evidencii motorových vozidiel, bez zbytočného odkladu po prechode vlastníctva k vozidlu podľa dohody s kupujúcim.

3.7.         Kupujúci môže bezplatne parkovať v areáli AUTOAUKCIE.EU s vydraženým predmetným  motorovým vozidlom maximálne 14 dní od výzvy AUTOAUKCIE.EU na prevzatie motorového vozidla.  Za výzvu na prevzatie motorového vozidla sa pokladá potvrdenie o prijatí platby za motorové vozidlo, ktoré je zároveň potvrdením o prechode vlastníckeho práva na motorové vozidlo, zaslané emailom, poštou, faxom alebo odovzdané osobne. 14 dní po výzve AUTOAUKCIE.EU, bude AUTOAUKCIE.EU kupujúcemu účtovať poplatok za parkovanie motorového vozidla v zmysle platného Cenníku pre FO alebo PO.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a záverečné ustanovenia

4.1.         AUTOAUKCIE.EU sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy formou oznámenia zaslaného kupujúcemu elektronickou poštou, poštou, faxom alebo odovzdaným osobne, v prípade meškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti najmenej 3 pracovné dni. Úhradou kúpnej ceny a spracovateľského poplatku  sa rozumie pripísanie príslušnej čiastky na faktúrach na bankový účet. AUTOAUKCIE.EU je oprávnená požadovať od kupujúceho v prípade neuhradenia kúpnej ceny zmluvnú pokutu vo výške 5% z konečnej ceny vozidla alebo najmenej však sumu 100,- EUR za porušenie jeho záväzku zaplatiť včas kúpnu cenu vozidla. Kupujúcemu bude zastavená možnosť prihlasovať sa a nakupovať na portáli www.autoaukcie.eu.

4.2.         Po odstúpení od kúpnej zmluvy môže AUTOAUKCIE.EU akceptovať podľa článku 3.2 ponuku užívateľa, ktorý zadal druhú najvyššiu ponuku, a ktorý sa tak stane kupujúcim.

4.3.         Týmito VP neupravené práva a povinnosti AUTOAUKCIE.EU, ako predávajúceho tak aj kupujúceho sa riadia právnou úpravou Obchodného zákonníka, najmä úpravou kúpnej zmluvy, ak nie je uvedené inak.

4.4.         Všetky prípadné vzniknuté spory z kúpnych zmlúv uzatvorené podľa týchto kúpnych zmlúv a VP alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporu o jej platnosť) budú podliehať rozhodnutiu vecne a mieste príslušnému súdu v sídle AUTOAUKCIE.EU.

4.5.         Užívateľ vyhlasuje, že ustanovenia VP akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné a tieto sa zaväzuje dobrovoľne plniť. Zároveň užívateľ súhlasí so zasielaním informačných mailov o pripravovaných internetových aukciách.

4.6.         Postup pri vybavovaní prípadných nárokov z vád alebo chýb motorových vozidiel, resp. postup pri uplatňovaní reklamácii sa spravuje príslušnými ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.7.         Akékoľvek chyby alebo vady na zakúpenom motorovom vozidle, ktoré nie sú v súlade s preberacím protokolom a informačnými údajmi na internete v súvislosti s predmetom kúpi v čase predaja, má nárok kupujúci reklamovať prostredníctvom arbitráže, iba v prípade, že k reklamácii príde do 72 hodín po zakúpení vozidla a najazdených je menej ako 200 kilometrov, po tomto termíne alebo stave tachometra akékoľvek reklamácie považujeme ako bezpredmetné.
4.8.         AUTOAUKCIE.EU nezodpovedá za prípadné výpadky www.autoaukcie.eu, a s tým súvisiace akékoľvek nároky na náhradu škody, ktoré nevie a nemôže ovplyvniť.
4.9.         Tieto VP boli vydané poskytovateľom dňa 15.11.2010 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2010. AUTOAUKCIE.EU si vyhradzujú právo na zmenu VP. Aktuálne a platné VP sú zverejnené na portáli www.autoaukcie.eu.   

Aktuality


01.12.2010
Registrácia užívateľov
Registrácia užívateľov je spustená. Tešíme sa na Vás.
25.11.2010
ZAČÍNAME - Prvá aukcia

Začiatok aukcie: 03.12.2010 o 15:00 hod

Koniec aukcie: 06.12.2010 o 18:00 hod

Tešíme sa na Vás.

Kontakt


AUTOAUKCIE.EU

Dražby realít, s.r.o.
Kontakt:
Tel.:
+421 948 167 168
E-mail: info@autoaukcie.eu
Facebook: vo vyhľadávači zadať AUTOAUKCIE Dražby realít, s.r.o.
SKYPE: autoaukcie.eu

Náhodná otázka a odpoveď

Priebeh internetovej aukcie

Na stránke vždy vidíte začiatok a koniec aukcie. Pokiaľ aukcia práve prebieha a vy si vyberiete vozidlo, o ktoré máte záujem ( a my veríme, že áno ), môžete dražiť.

Funguje to veľmi jednoducho, stačí si nájsť v konkrétnej dražbe svoje vozidlo a kliknúť na zelené tlačíko "Prihodiť "xy"...